Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

18:13
0924 1d30 500
Reposted frompadmasam padmasam viainsanedreamer insanedreamer

May 26 2015

zajeb
21:52
7313 d755
Reposted fromtelewizja telewizja vianutt nutt
zajeb
21:51
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
zajeb
21:51
21:50
9760 e59d 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaburdel burdel
21:50
3391 ef11
zajeb
21:49
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viainsanedreamer insanedreamer
zajeb
21:49
0483 b71e 500
Reposted fromhysterie hysterie viazbroo zbroo

May 22 2015

12:16
7601 f35c
Reposted frommyry myry viakotpsot kotpsot
zajeb
12:16
Widziałem twoją zupę. Widziałem twoje serce, widziałem duszę. I tej nocy powiem ci, że nie ma nic piękniejszego. Nie ma piękniejszej duszy, niż twoja. 
— z rozmów Fridy z A.
Reposted fromhormeza hormeza viahardqorem hardqorem
zajeb
12:15
1187 b19b 500
Reposted frommargorzata margorzata viahardqorem hardqorem
zajeb
12:15
   

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viahardqorem hardqorem
zajeb
12:15
Reposted fromcarfreitag carfreitag viahardqorem hardqorem

May 18 2015

zajeb
14:23
Miłość, to jakby zobaczyć mgłę o poranku, kiedy się przebudzisz a słońce jeszcze nie wzeszło. To trwa właśnie tę krótką chwilę a potem się wypala. Miłość jest mgłą, która się spala wraz z pierwszym brzaskiem rzeczywistości.
— Charles Bukowski

May 16 2015

zajeb
09:18
Paradoks goni paradoks.
— Kot
zajeb
09:18
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via0 0
zajeb
09:17
5801 0a2c 500
Charles Reznikoff
Reposted fromrol rol viacalineczka calineczka
09:17
5875 b03d

💎

Reposted fromKiro Kiro viainsanedreamer insanedreamer
zajeb
09:17
Paradoks goni paradoks
09:16
1936 aa77 500
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl